úvodná stránka

     

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU      ZAMESTNANCI     EXTERNISTI - VEDÚCI KRÚŽKOV

 

 

KONTAKT

 

 

 

názov školy:
Centrum voľného času Žiar nad Hronom

 

adresa školy:
M.R.Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom

 

telefónne a faxové čísla školy:
045/6733348,
0905 797 871,
fax: 045/6733348

 

internetová stránka
www.cvczh.edu.sk

 

elektronická adresa

cvczh@mail.t-com.sk 

riaditelcvczh@gmail.com

 

 

      

 

údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Žiar nad Hronom

 

mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Mgr.Helena Gáfriková - riaditeľka CVČ

 

údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
Rada CVČ - 5-členná, predseda Miroslava Dibalová
 

Iné poradné orgány:

Pedagogická rada, Komisie predmetových olympiád

 

 

 

aktualizované: 20.09.2012

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU      ZAMESTNANCI     EXTERNISTI - VEDÚCI KRÚŽKOV

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2008