úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

KONCEPCIA CVČ   PLÁN ČINNOSTI   SPRÁVA O ČINNOSTI  ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A FAKTÚR

 

 

O NÁS

 

 

Centrum voľného času

 

Centrum voľného času  zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

 

Centrum voľného času  môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

a)      školám a školským zariadeniam,

b)      občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,

c)      ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 20.09.2012

 

KONCEPCIA CVČ   PLÁN ČINNOSTI   SPRÁVA O ČINNOSTI  ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A FAKTÚR

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2012